Kabinetsreactie nieuwe vormen van lijkbezorging

 

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 17 november 20220 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten alkalische hydrolyse (resomeren) te willen toestaan als nieuwe manier van lijkbezorging.

Onderzoeken door uitvaartbranche en BZK

In de afgelopen jaren is zowel op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als door de uitvaartbranche onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van lijkbezorging. Daarbij ontstond een positief beeld van alkalische hydrolyse. Die methode is daarom expliciet beoordeeld op toelaatbaarheid. Dat is gedaan aan de hand van het door de Gezondheidsraad ontwikkelde toetsingskader voor nieuwe vormen van lijkbezorging.

Aan de hand van dit beoordelingskader heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat alkalische hydrolyse, op dit moment, als enige nieuwe vorm van lijkbezorging toelaatbaar is.

Oplossen als alternatief voor begraven of cremeren

Kennisbank - Resomeren BGNU

Cremeren en begraven zijn momenteel de meest gangbare vormen van lijkbezorging. Daarnaast kan een lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld worden, en is - bij een overlijden op zee - een zeemansgraf mogelijk. Alkalische hydrolyse zou dus de vijfde vorm van lijkbezorging worden.

Bij alkalische hydrolyse (resomeren) wordt het lichaam van de overledene bij verhoogde temperatuur opgelost in een vloeistof waaraan looghoudende kaliumhydroxide is toegevoegd. Na afloop blijven botten, vloeistof en eventuele protheses of andere medische hulpmiddelen over.

De Minister van BZK is voornemens om voor de botten de wettelijke regeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de regelgeving voor cremeren. Voor de restvloeistof overweegt de Minister verschillende mogelijkheden te regelen, zodat overledenen en nabestaanden kunnen kiezen wat daarmee gebeurt.

Aandacht voor uitwerking regelgeving

De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat bij eventuele toelating van alkalische hydrolyse de technische specificaties nog nader beoordeeld moeten worden. Vooral geurhinder en milieuaspecten zijn daarbij aandachtspunten.

Dat wordt onderschreven door de uitvaartbranche. Uit de consultatieronde die in de uitvaartbranche gehouden is, concludeert het Ministerie dat er belangstelling en steun is voor de introductie van alkalische hydrolyse. De nieuwe lijkbezorgingsmethode biedt een nieuwe mogelijkheid om voor een passende vorm van lijkbezorging te kiezen. Maar, zo schrijft de minister, de uitvaartsector geeft aan dat er gekeken moet worden naar de uitwerking van de regelgeving waar het gaat om milieu- en ethische aspecten, bijvoorbeeld bij het afvoeren van de restvloeistof.

Nog niet humaan composteren

Behalve naar alkalische hydrolyse heeft de Gezondheidsraad ook naar humaan composteren gekeken. Daarbij heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat vooralsnog onvoldoende informatie beschikbaar is om humaan composteren te beoordelen aan de hand van de opgestelde voorwaarden van het beoordelingskader.

Toetsingskader

De Gezondheidsraad heeft dus niet alleen naar alkalische hydrolyse en humaan composteren gekeken maar heeft ook een techniekonafhankelijk toetsingskader opgesteld om de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging te beoordelen.

Minister Ollongren geeft aan vast te willen houden aan de huidige systematiek waarbij de vormen van lijkbezorging wettelijk worden geregeld. Of vormen daarvoor in aanmerking komen, zou getoetst moeten worden aan het door de Gezondheidsraad opgestelde beoordelingskader. Door het proces voor toelating van nieuwe vormen van lijkbezorging wettelijk vast te leggen verwacht de Minister een zorgvuldige besluitvorming over eventuele nieuwe technieken in de toekomst te borgen.

Voor meer informatie en de brief van Minister Ollongren aan de Tweede Kamer gaat u naar de website van de Rijksoverheid