Wees voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

 

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat betekent dat voor de uitvaartbranche?

Het inwerkingtreden van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betekent belangrijke aanpassingen in het arbeidsrecht en het sociale-zekerheidsrecht. Op haar website geeft AWVN een korte samenvatting van de maatregelen van de Wab. De belangrijkste voor de uitvaartbranche zijn:

Ketenbepaling

De ketenbepaling zegt momenteel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  twee keer mag worden verlengd, als die keten van tijdelijke arbeidscontracten en tussenliggende perioden die niet langer duren dan zes maanden, als geheel niet langer duurt dan 24 maanden. Vanaf 1 januari 2020 wordt die termijn van 24 maanden opgerekt naar 36 maanden. Uitgebreide informatie over de huidige ketenbepaling met rekenvoorbeelden en wat de verlenging van de termijn in de praktijk betekent, leest u op deze website

Oproepovereenkomsten

20190710 Bgnu Wet Arbeidsmarkt In Balans Wab Voor De Uitvaartbranche

Oproepkrachten zijn voor de Wab medewerkers met nulurencontracten, min/max-contracten of arbeidsovereenkomsten (zoals ook uitzendovereenkomsten) waarbij de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Een contract met een jaarurennorm, met een vast loonbedrag per periode, wordt niet gezien als oproepcontract.

De Wet arbeidsmarkt in balans geeft aan dat oproepkrachten ten minste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen en dat zij recht op loon behouden als de werkgever na die termijn de oproep afzegt. In een cao kan deze termijn worden bekort naar één dag, en dat is dan ook een onderwerp in de lopende onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche. Houdt de werkgever zich niet aan de termijn, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.

De Wab geeft oproepkrachten een opzegtermijn van vier dagen of minder, indien dat in de cao is opgenomen; ook dat is een onderwerp in de lopende onderhandelingen voor de cao Uitvaartbranche.

Na 12 maanden is de werkgever verplicht om een oproepkracht een aanbod voor vaste uren te doen. Dat aanbod moet gebaseerd zijn op het gemiddeld gewerkte aantal uren gedurende die 12 maanden.

Transitievergoeding

Bij ontslag is in veel gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De Wab regelt dat werknemers vanaf de eerste werkdag (in plaats van na 24 maanden) recht krijgen op de vergoeding. De vergoeding is altijd 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar en is dus niet meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Eindigt een arbeidsovereenkomst door beroep op de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal anderhalf keer de transitievergoeding.

Leden vinden meer informatie over de Wab en de transitievergoeding in de kennisbank van BGNU. 

Premiedifferentiatie WW

20191025 Bgnu Wet Arbeidsmarkt In Balans Wab En Differentiatie Ww Premie

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengt ook differentiatie voor de WW-premie met zich mee. Vanaf 1 januari 2020 is over het loon van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst een lage WW-premie verschuldigd, en voor overige dienstverbanden (zoals oproep- en min/max-contracten) een hoge WW-premie.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moet worden afgedragen: als bijvoorbeeld blijkt dat een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst in een kalenderjaar de overeengekomen arbeidsduur met meer dan 30 procent heeft overschreden. Bij een dergelijke overschrijding is ook de hoge WW-premie van toepassing.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in dit kennisdocument vastgelegd wanneer welke WW-premie verschuldigd is. 

Wab to do?

Onder de titel Wab to do? heeft AWVN deze algemene brochure gemaakt over wat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor werkgevers in de praktijk betekent. De brochure noemt een aantal korte checks die handig kunnen zijn om voor het eind van 2019 uit te voeren. 

MKB-Nederland heeft met VNO-NCW en AWVN een infoblad gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen worden opgesomd en waarin een checklist met de belangrijkste zaken waarop werkgevers zich nu al moeten voorbereiden is opgenomen.

Ook de overheid biedt praktische informatie over de Wab (inclusief een checklist).