Verlichting “loondoorbetaling bij ziekte” op komst

 

In december 2018 maakten Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (namens het kabinet), MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De afspraken zijn er met name op gericht om kleine bedrijven te ontlasten, en zijn daarmee ook van belang voor veel uitvaartondernemingen. Ze worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars.

Onzekerheid wegnemen voor kleine bedrijven

“Na een jarenlange lobby is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine bedrijven”, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, in een persbericht van 20 december 2018. “Dit pakket beperkt de risico’s voor ondernemers en maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan. Dat alles gaan we met deze afspraken fors verbeteren, zonder dat daarmee de rechten van de zieke werknemer veranderen.”

Veel uitvaartondernemers zullen bovenstaande schets over de huidige situatie herkennen. Branchevereniging BGNU is dan ook blij met de door MKB-Nederland gemaakte afspraken. Ze behelzen wettelijke maatregelen (die per 1 januari 2021 in werking moeten treden) en afspraken met verzekeraars waardoor per 1 januari 2020 een MKB Ontzorgverzekering wordt aangeboden.

Wettelijke maatregelen

Alle ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trekt op jaarbasis 450 miljoen euro uit voor deze compensatie. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om onderscheid te maken naar aantal medewerkers per bedrijf - de verwachting is dat de Belastingdienst per 2024 dit onderscheid kan maken - wordt de financiële tegemoetkoming beperkt tot bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Voor hen geldt dan een korting op de Aof-premie, afhankelijk van de loonsom.

Ook is afgesproken dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen. “Als je dat hebt opgevolgd, kan het UWV je geen loonsanctie meer opleggen, zoals nu vaak gebeurt. Dat biedt ondernemers meer zekerheid” , aldus Jacco Vonhof. Bedrijven krijgen daarnaast ook meer grip op het tweede spoor (het re-integratietraject buiten het eigen bedrijf) doordat ze kunnen vertrouwen op het advies dat de bedrijfsarts hierover geeft.

Afspraken met verzekeraars: MKB Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers de mogelijkheid om een MKB Ontzorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe verzekering vangt het financiële risico van ziekte op en regelt dat gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze ook niet meer worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.” MKB-Nederland verwacht dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie verbetert: “Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer”.

De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden en moet aan een minimum standaard voldoen, transparant en tussen verzekeraars vergelijkbaar zijn. Er komt een loket waar ondernemers met klachten over Ontzorgverzekering terecht kunnen. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.

Het is niet verplicht om de MKB Ontzorgverzekering af te sluiten. Wie het niet doet, profiteert sowieso van de wettelijke maatregelen. 

Klik hier voor de infographic.