Stem BGNU is gehoord

 

Over de brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, ten aanzien van wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging, zijn op 31 januari 2019 proces afspraken gemaakt in de Tweede Kamer. 

BGNU volgt de ontwikkelingen op de voet en zorgt voor deelname aan het nog te plannen Algemeen Overleg en de daaraan voorafgaande bespreking van de initiatiefnota van D'66. Ook blijkt dat de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken behoefte heeft aan een rondetafelconferentie waar de stakeholders hun visie delen met de Tweede Kamerleden. Ook voor dit overleg zal BGNU zich aanmelden. 

De tijd is rijp voor vernieuwing

20190206 Bgnu Update Uitvaartwet Uitvaart Passend Bij Cultuur En Religie

De tijd is rijp voor vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging, vindt BGNU: vernieuwing voor wat betreft de toegestane lijkbezorgingsmethoden, vernieuwing in het taalgebruik en het makkelijker maken voor mensen om de uitvaart aan te laten sluiten bij individuele overtuigingen, bij hun cultuur en bij hun religie. BGNU heeft met die wensen gehoor gevonden in politiek Den Haag.

Branchevereniging BGNU juicht het dan ook toe dat de Minister heeft laten weten bereid te zijn de termijn waarbinnen een overledene begraven of gecremeerd moet worden te verruimen. Ook het verkorten van de bewaartermijn van de asbus is een lang gekoesterde wens van BGNU. 

De Minister heeft ook aangegeven positief te staan tegenover het mogelijk maken van nieuwe vormen van lijkbezorging - waar ook BGNU voorstander van is - en vraagt de Gezondheidsraad daarover om advies. Daarin wordt het Beoordelingskader alternatieve methoden van lijkbezorging, opgesteld door de TU Delft, meegenomen. 

BGNU is zeer verheugd om te lezen dat toezicht op de kwaliteit bij de Minister op de agenda staat en natuurlijk neemt BGNU de uitnodiging om daar verder over te praten graag aan. BGNU heeft daarvoor al het eerste contact gelegd. 

Gezondheidsrisico’s voor uitvaartprofessionals

20190206 Bgnu Update Uitvaartwet Gezondheidsrisicos

BGNU vindt het belangrijk dat de gezondheidsrisico’s van het werk in de uitvaartbranche tot een minimum worden beperkt. Dat uitvaartverzorgers niet standaard worden geïnformeerd of extra bescherming in verband met nucleaire geneeskundige behandelingen of besmettelijke ziekten nodig is, moet tot het verleden gaan behoren. Gesprekken daarover, zowel met leden van de Tweede Kamer als met de inspectie SZW en het ministerie van VWS, zet BGNU voort. 

BGNU voor uitvaartprofessionals

Branchevereniging BGNU heeft de stem van de uitvaartbranche in Den Haag laten horen, en blijft dat ook in de toekomst doen. BGNU verwoordt de belangen van alle uitvaartprofessionals! Ook in de gesprekken die nu gepland worden! 

BGNU meldt zich aan voor de rondetafelconferentie waar stakeholders hun visie delen met de Tweede Kamerleden. Op 14 februari worden in de Tweede Kamer de data vastgesteld voor de verdere bespreking van de brief van de Minister, waar deze rondetafelconferentie een onderdeel van is. 

BGNU stelt er prijs op om te horen wat uw mening is, en welke suggesties u heeft. Laat ze ons tijdig weten en neem contact op met Heidi van Haastert!