Boetes voor verzuimen RI&E en Plan van Aanpak fors verhoogd

 

Werkgevers moeten over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. In de uitvaartbranche is er de RI&E voor uitvaartondernemingen om werkgevers daarbij te helpen. De boetes voor het niet op orde hebben van de RI&E en het Plan van Aanpak zijn fors verhoogd. 

De Inspectie SZW publiceerde onderzoek waaruit blijkt dat in 2016 nog niet de helft van de werkgevers beschikte over een RI&E. Slechts drie op de tien bedrijven had toen een RI&E waarin alle belangrijke risico’s waren geïnventariseerd. Hoe dat in de uitvaartzorg is, is niet bekend, maar de cijfers zouden gunstiger moeten zijn: de branche kent immers een eigen RI&E voor uitvaartondernemingen

Actualiseer uw RI&E

Werkgevers zijn verplicht om over een actuele RI&E en een Plan van Aanpak (waarin is beschreven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijnen) te beschikken. De Inspectie SZW beschouwd een RI&E na vier tot vijf jaar niet meer als actueel; ook als er geen grote wijzigingen in de werkomstandigheden zijn. Mocht de risico-inventarisatie en -evaluatie bij u al weer een poosje niet zijn uitgevoerd, dan is er nu een goede reden om daarmee weer aan de slag te gaan: de boetes voor het niet op orde hebben van de RI&E en het Plan van Aanpak zijn fors verhoogd. 

Hogere boetes voor niet op orde hebben RI&E en Plan van Aanpak

20190731 Bgnu Boetes Ook Voor Uitvaartondernemingen Voor Verzuimen Rie En Plan Van Aanpak Verhoogd
  • Als een werkgever niet beschikt over een RI&E wordt dat nu aangemerkt als een overtreding met directe boete. De boete voor het onvoldoende naleven van verplichtingen met betrekking tot de RI&E is verhoogd van 3.000 euro naar 4.500 euro.
  • Als een werkgever niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt dat nu aangemerkt als een overtreding met directe boete. De boete in geval dat een werkgever niet beschikt over een Plan van Aanpak is verhoogd van 750 euro naar 3.000 euro.
  • Beschikt een werkgever noch over een RI&E, noch over een Plan van Aanpak dan merkt de Inspectie SZW dat aan als één overtreding: het niet beschikken over een RI&E.
  • Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak zijn de boetes verhoogd van € 750 euro naar € 1.500 euro. Dit geldt ook voor de naleving van de RI&E waar het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen, zoals  kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.
  • De Inspectie SZW geeft eerst een waarschuwing of legt een eis op, als zij een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en / of het Plan van Aanpak, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.