Beoordelingskader alternatieve lijkbezorging naar Tweede Kamer

 

Het Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging vormt een belangrijke stap in de herziening van de Wet op de lijkbezorging. BGNU juicht een objectieve beoordeling van nieuwe initiatieven van lijkbezorging toe. 

Branchevereniging BGNU nauw betrokken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vroeg de TU-Delft om een toetsingskader te ontwikkelen waarmee in de toekomst innovatieve vormen van lijkbezorging beoordeeld kunnen worden. BGNU juicht dit toe en is dan ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit beoordelingskader. 

Objectief beoordelen

BGNU vindt het belangrijk dat nieuwe initiatieven voor de lijkbezorging objectief beoordeeld worden. Als branchevereniging wil BGNU alle ruimte voor ondernemers om te innoveren. Tegelijkertijd is het van groot belang om burgers te beschermen voor onaanvaardbare schade of aanstootgevende praktijken. Het toetsingskader bevat dan ook een belangrijke morele component. 

Van resomeren tot begraafplaatskannibalisme

Initiatieven als resomeren, ecoleren en composteren vormden de aanleiding om de kaders die de Wet op de lijkbezorging stelt tegen het licht te houden. Door de TU-Delft is verder gekeken dan deze nieuwe vormen: ook promesseren, plastineren, cryoniseren en begraafplaatskannibalisme zijn bekeken. 

Resomeren? Na de zomer

Het is de bedoeling dat dit beoordelingskader onderdeel gaat uitmaken van de wet op de lijkbezorging. Minister Ollongren bood het rapport in maart 2018 aan de Tweede Kamer aan en komt in de tweede helft van dit jaar terug op de vraag of resomeren zal worden toegestaan in een aanpassing in de Wet op de lijkbezorging. Een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij resomeren, door TNO, in opdracht van Yarden, wordt daarin meegewogen.

BGNU-werkgroep Lijkbezorging

20180322 Bgnu Tu Delft Beoordelingskader Alternatieve Vormen Lijkbezorging

Twee BGNU-leden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het beoordelingskader. Maar de branchevereniging blijft betrokken! 

De werkgroep Lijkbezorging van BGNU bestudeert het rapport van de TU-Delft en zal haar bevindingen terugkoppelen naar het Ministerie, zodat die meegenomen worden in de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging. 

Uw input neemt BGNU natuurlijk ook graag mee!