Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

 

Per 1 juli 2017 gaat de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet in. Daarna hebben werkgevers en arbodienstverleners een jaar de tijd om hun contracten en dienstverlening aan te passen.

In de vernieuwde wet is er met name meer aandacht voor preventie en betrokkenheid van werkgevers en werknemers.

De belangrijkste veranderingen:

  • Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken; ook als hij nog geen klachten heeft.
  • De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer en kan zo beter preventief adviseren.
  • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze voor een preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen hebben het recht overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging en zijn zo meer betrokken bij het ondernemingsbeleid voor gezond en veilig werken.
  • De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie en adviseert aan en werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Er wordt gewerkt met een basiscontract arbodienstverlening (zie de factsheet en animatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waarin de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening zijn vastgelegd.
  • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

ArboNed, waarmee BGNU een mantelovereenkomst heeft, heeft de wijzigingen verder uitgewerkt in een leaflet