Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen Arbo-wet

 

Zoals u weet is per 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. U bent wettelijk o.a. verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Wist u dat ook de second opinion in het Arbeidsomstandighedenbesluit is geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV?
  
De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete. 

Kortom zorg dat u uw arbo-beleid heeft aangepast aan de wetswijzigingen. 

Dit najaar vinden 5 regionale bijeenkomsten plaats en maak daar gebruik van. Schrijf u in via deze link: Uitnodiging en inschrijven.