Nieuwe wetgeving moet MKB-proof

 

Veel BGNU-leden zijn kleine MKB-ondernemingen; ondernemingen waarop nieuwe of veranderende regelgeving vaak extra impact heeft. BGNU juicht het daarom van harte toe dat MKB-Nederland zich er hard voor maakt dat in het nieuwe regeerakkoord een MKB-statuut en MKB-toets worden opgenomen.

Van alle ondernemingen in Nederland heeft 96 procent minder dan 25 medewerkers. Dat zijn ondernemingen waarin niet elk aspect van het ondernemen en werkgever zijn, is ondergebracht in een afdeling met eigen deskundigheid. Marketing, het volgen van wet- en regelgeving, personeelszaken: veelal ligt het op het bordje van de ondernemer. 

Als tot nieuwe maatregelen wordt besloten of bestaand beleid wordt aangepast, wordt er maar weinig rekening gehouden met deze kleine ondernemingen. Dat moet anders vindt MKB-Nederland. 

Nieuwe regels worden momenteel wel getoetst op de effecten op bedrijven, maar dat is een papieren toets die niet raakt aan de praktijk van kleine ondernemers. MKB-Nederland wil daarom dat in het regeerakkoord een MKB-statuut en MKB-toets worden opgenomen. 

MKB-statuut

In het MKB-statuut moet worden vastgelegd dat wet- en regelgeving gericht op het bedrijfsleven naast aspecten als doelmatigheid en effectiviteit ook nadrukkelijk toepasbaar (regeldruk, nalevingskosten) moet zijn voor het MKB. Bestaande wet- en regelgeving waarbij problemen in de uitvoerbaarheid zijn vastgesteld, moet snel worden herzien.

Voor de beoordeling van het doelmatigheids-, effectiviteits- en toepasbaarheidscriterium moet de MKB-toets gehanteerd worden. 

MKB-toets

Door het doen van de MKB-toets moet duidelijk worden wat de bestaande of verwachte effecten van een wet of regel in de praktijk van het MKB zijn. De MKB-toets kijkt niet alleen naar tijdsbesteding en kosten voor ondernemers, maar ook naar stapeling, uitvoerbaarheid, onzekerheid in uitvoering en toezicht, en invoeringstermijnen.

MKB-Nederland heeft voorstellen voor een MKB-statuut en MKB-toets uitgewerkt in een pamflet. De voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, heeft dit pamflet in de Tweede Kamer aangeboden aan de vaste commissie Economische Zaken.