Battery Operated Devices en crematie

 

Branchevereniging BGNU heeft LVC gevraagd of Micra-pacemakers verwijderd moeten worden voor crematie. De verwijdering van deze nieuwe in het hart aangebrachte pacemakers is gecompliceerd. LVC heeft ons laten weten dat daarnaar nog onderzoek gedaan wordt. 

Hieronder leest u het bericht waarmee LVC ook haar leden heeft geïnformeerd. 

LOB heeft ons laten weten dat voor begraven geen plicht bestaat om een pacemaker van tevoren te verwijderen en dat dit ook geldt voor de Micra-pacemaker.


Tijdens de laatste General Council Meeting van de International Cremation Federation (ICF) in New York is uitgebreid gesproken over de nieuw ontwikkelde medische apparatuur, welke met een batterij wordt geïmplanteerd in het lichaam en de mogelijke gevolgen daarvan bij een crematie. Deze zeer kleine apparatuur wordt niet direct onder de huid aangebracht zoals bijvoorbeeld de pacemakers uit het verleden. Vaak worden deze via de bloedbaan in het hart zelf aangebracht. Het verwijderen van deze apparatuur voor de crematie is derhalve zeer ingrijpend of zelfs onmogelijk zonder het verrichten van een vergaande chirurgische handeling.

Inmiddels hebben verschillende producenten van dit soort medische apparatuur rapporten uitgebracht waaruit zou blijken dat het cremeren van lichamen waarbij deze apparatuur niet is verwijderd geen gevaar oplevert voor medewerkers of crematieovens. De ICF is van mening dat deze rapporten toetsing behoeven door onafhankelijk onderzoek en testen. De ICF is in gesprek met universiteiten en producenten van crematieovens om een dergelijke onafhankelijke toetsing door te voeren. De uitkomst daarvan wordt binnenkort verwacht.

Los van thans beschikbare rapporten en nader uit te voeren onderzoek, bestaan er in sommige landen wetten waarin de verwijdering van “Battery Operated Devices” voor de crematie (en soms trouwens ook begraven) verplicht wordt gesteld.

In Nederland hebben de meeste crematoria de verplichting tot verwijdering van pacemakers opgenomen in hun regels. Dat die voorwaarde is opgenomen heeft te maken met het feit dat de meeste producenten van crematieovens in hun voorwaarden duidelijk stellen dat zij geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade aan de bemetseling, de oven of het gebouw wanneer een explosie zou plaatsvinden, als gevolg van een crematie waarbij een pacemaker niet is verwijderd. Op dit moment hebben deze leveranciers hun voorwaarden niet gewijzigd, zodat strikt genomen deze uitsluiting van aansprakelijkheid ook de nieuwe implantaten betreft. Anderzijds geldt nadrukkelijk ook de zorgplicht van crematoria om medewerkers en bezoekers te beschermen, waarbij een crematorium absoluut zeker moet zijn dat de nieuwe implantaten geen gevaar voor explosies opleveren.

Wij begrijpen dat er inmiddels hierover ook vragen van uitvaartondernemers aan crematoria worden gesteld. Als LVC willen wij graag de juiste informatie met een weloverwogen advies aan onze leden geven. Op dit moment is er nog onvoldoende objectieve informatie beschikbaar om een mening te vormen. Juist wanneer de veiligheid van medewerkers en bezoekers in het geding is, moeten we een afweging maken op basis van objectieve en juiste feiten.

Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van het ICF onderzoek informeren wij u uiteraard over de stand van zaken.