Ouderschaps- en geboorteverlof gaan veranderen

 

De Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat werknemers met ingang van 2 augustus 2022 waarschijnlijk gedurende het eerste jaar na de geboorte recht krijgen op negen weken betaald ouderschapsverlof. En er zijn nog enkele andere wijzigingen op komst. Hier leest u waar u in uw uitvaartonderneming rekening mee moet gaan houden.

Werk-privé balans

Nederland moet een Europese richtlijn implementeren die gericht is op een gezonde balans tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste deel al aan deze Europese richtlijn, maar nog niet op alle punten. Middels de Wet betaald ouderschapsverlof wordt een aantal zaken recht getrokken.

Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

20210506 BGNU Ouderschaps en geboorteverlof gaan veranderen Recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof

Zo kent Nederlandse wetgeving een recht op onbetaald ouderschapsverlof, waar de Europese richtlijn spreekt van een recht betaald ouderschapsverlof. In het voorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen, is opgenomen dat werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte recht krijgen op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Betaald betekent dat minimaal 50 procent van het dagloon wordt uitgekeerd, tot een maximum van 50 procent van het maximumdagloon. De uitkering wordt verzorgd door het UWV. Als werkgever vraagt u de uitkering aan door een digitaal formulier in te dienen, na opname van het ouderschapsverlof.

Daarnaast blijft het zo dat ouders tot de achtste verjaardag van een kind maximaal 17 weken onbetaald ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Meer flexibiliteit in kleine ondernemingen

Ook de Wet flexibel werken (Wfw) ondergaat een verandering. Werknemers die werkzaam zijn in een onderneming met minder dan tien werknemers en kinderen hebben die jonger zijn dan 8 jaar of die mantelzorger zijn, kunnen een verzoek doen voor aanpassing van hun overeengekomen arbeidsduur, werktijd of werkplaats.

Geboorteverlof directeuren-grootaandeelhouders

Behalve met betrekking tot ouderschapsverlof komen er ook veranderingen ten aanzien van het geboorteverlof. Directeuren-grootaandeelhouders krijgen recht op een uitkering tijdens de vijf weken van het aanvullend geboorteverlof. Die uitkering bedraagt 70 procent van het wettelijk minimumloon en wordt naar evenredigheid van de arbeidsduur berekend.

Intrekken of wijzigen aanvullend geboorteverlof

20210506 BGNU Ouderschaps en geboorteverlof gaan veranderen Intrekken of wijzigen aanvullend geboorteverlof

In het door de Tweede Kamer aangenomen voorstel Wet betaald ouderschapsverlof is ook een artikel opgenomen over het intrekken of wijzigen van aanvullend geboorteverlof. Kort gezegd:

  • Met een verzoek van een werknemer om het aangevraagde aanvullend geboorteverlof niet op te nemen of niet voort te zetten, dat gedaan wordt in verband met het opnemen van zwangerschaps- of bevallingsverlof of het opnemen van adoptieverlof, stemt een werkgever in.
  • Doet een werknemer een dergelijk verzoek omdat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan hoeft een werkgever niet met het verzoek in te stemmen, als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet.

Aan een verzoek om aangevraagd aanvullend geboorteverlof niet op te nemen of niet voort te zetten, hoeft een werkgever niet eerder te voldoen dan vier weken nadat het verzoek gedaan is. Het verlof waarvan dan nog geen gebruik gemaakt is, moet binnen zes maanden na de bevalling worden opgenomen. Gebeurt dat niet, dan vervalt het verlof.

Omdat het aanvullend geboorteverlof al sinds 1 juli 2020 geldt, zal deze bepaling waarschijnlijk direct na aanname van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer en publicatie van de wet in werking treden.