Evaluatie Wet op de Lijkbezorging

BGNU zal samen met de leden de onderhandelingsstrategie bepalen waarbij we ook het initiatief zullen nemen om dit traject samen met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) op te pakken. We hebben immers een gezamenlijk doel: een nieuwe Wet op de Lijkbezorging die duidelijkheid schept over zaken die ondernemers in de uitvaartbranche dagelijks tegenkomen. Tevens willen we dat de wet ruimte biedt voor innovatie van lijkbezorging.

Doel van de evaluatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil onderzoeken of de Wet op de Lijkbezorging een fundamentele wetswijziging nodig heeft of dat kan worden volstaan met een partiële wetswijziging. Daarvoor heeft het Ministerie verkennende gesprekken gevoerd met de verschillende brancheverenigingen in de sector. BGNU is de eerste die hiervoor is benaderd.

Tevens werkt het Ministerie aan de ontwikkeling van een ethisch kader waaraan diverse vraagstukken rondom de lijkbezorging kunnen worden getoetst. Hieraan werkt een aantal wetenschappers in de ethiek mee. 

Betrokken ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: heeft de wet in portefeuille.
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie: is betrokken bij de aspecten rond onder meer lijkschouwen, euthanasie en forensisch onderzoek.
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: is betrokken bij medische aangelegenheden en bijvoorbeeld thanatopraxie.
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: is betrokken bij aspecten rondom milieu en de ruimtelijke inrichting van begraafplaatsen en crematoria.

Werkgroep BGNU

BGNU heeft de werkgroep Evaluatie Wet op de Lijkbezorging (EWodL) hiervoor samengesteld en deze werkgroep volgt het evaluatieproces en zorgt voor afstemming van de BGNU-inbreng naar het Ministerie. 

De werkgroep EWodL bestaat uit:

 • Christel Roos, Yarden Uitvaartverzorging
 • Kees van der Spek jr., Van Der Spek Uitvaartverzorging
 • Trudus van der Plaat, Begrafenis en Crematieverzorging Trudus van der Plaat
 • Leen van Loosen, Nardus

In een debat in de Tweede Kamer in het voorjaar van 2016 is afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar het draagvlak onder de bevolking ten aanzien van resomeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen eind 2016 aan de Tweede Kamer worden overhandigd.

 • Ruimte voor innovatie op alle terreinen, ook voor nieuwe ontwikkelingen zoals resomeren, cryomeren en composteren.
 • De wet moet inspelen op de digitale communicatie tussen bedrijfsleven, consumenten en overheid.
 • Ruimte maken om de uiterste wil ook elektronisch vast te leggen als personen gebruikmaken van het codicil.
 • De mogelijkheid om het grafrecht na de eerste tien jaar, per jaar te verlengen. 
 • Het woord kerkgenootschap aanpassen aan de multiculturele samenleving.
 • Crematies en begrafenissen ook toestaan op zondag en (christelijke) feestdagen zodat ze beter passen bij de multiculturele samenleving.
 • Natuurbegraafplaatsen opnemen in de wet. 
 • De bewaarplicht van de asbus na een crematie of invoer uit het buitenland verkorten van minimaal 1 maand naar minimaal 2 weken. 
 • Meer duidelijkheid over balsemen en andere conserveringstechnieken.
 • Uitbreiding van de wet met de mogelijkheid tot gezamenlijk cremeren of begraven van reeds overledenen (mens of dier) met een recent overleden persoon. 
 • De mogelijkheid om een foetus jonger dan 24 weken te begraven of te cremeren.
 • Aangifte van overlijden in iedere gemeente mogelijk maken en niet alleen in de plaats waar de persoon is overleden. 
 • Aanpassing van het woord ‘lijk’ in ‘stoffelijk overschot’.

JOU Advisering heeft contact met ons gezocht om vooral juridisch technische input te leveren voor de evaluatie van deze wet. Voor een compleet overzicht van de punten van JOU advisering kunt u het desbetreffende document downloaden. 

Hieronder een korte opsomming van de ingediende punten.

 • Een verduidelijking van Artikel 10a in de huidige Wet op de Lijkbezorging betreffende de schouwing van minderjarigen. 
 • Een betere aansluiting tussen het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Lijkbezorging als het gaat om vroeggeborenen, de aangifte van overlijden, de 36-uurstermijn voor crematie of begraven, overlijden in het buitenland en één verlof dat naar wens kan worden ingezet voor begraven of cremeren in plaats van de melding van een specifieke datum.
 • De mogelijkheid om eerder te begraven of cremeren dan de termijn van 36 uur indien het lichaam is geschouwd en vrijgegeven, zonder dat daarvoor een extra artsenverklaring noodzakelijk is.
 • De mogelijkheid om de as die door nabestaanden zelf is gemengd met de as van bijvoorbeeld een andere overledene of een huisdier bij te zetten in één graf. Nu laten de administratieve verplichtingen met betrekking tot de gegevens die op de asbus moeten worden vermeld, een dergelijke bijzetting niet toe. 
 • Verduidelijking van de wet als het gaat om balsemen en andere methodes om het lichaam te conserveren. 

Gerelateerde items

Input JOU Advisering voor evaluatie Wet op de Lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 23-11-2016

Input BGNU-leden voor evaluatie Wet op de Lijkbezorging

Downloaden
 • Datum: 23-11-2016
 • Omschrijving: In dit document zijn de ingebrachte onderwerpen overzichtelijke gerubriceerd in vier hoofdcategorieën.