Ziekte als gevolg van psychische klachten

Verzuim als gevolg van psychische klachten, waaronder werkstress, neemt al enkele jaren toe. In coronatijd ontwikkelen zich psychische klachten vaker. Leidinggevenden zijn, ook in de uitvaartzorg, de spil in het tegengaan daarvan.

Uit cijfers van ArboNed blijkt dat verzuim als gevolg van psychische klachten in de afgelopen jaren toeneemt, en er is geen reden om aan te nemen dat de uitvaartzorg afwijkt van deze landelijke trend. Werkstress is een belangrijke oorzaak van dit verzuim. In de aanpak van werkstress kijken leidinggevenden vooral naar de belasting en belastbaarheid van medewerkers. De oorzaak van werkstress is echter vaak het hebben van te weinig autonomie en competenties en het ervaren van te weinig steun.

Toename psychisch verzuim

20181120 Bgnu Werkstress En Ziekteverzuim Toename Psychisch Verzuim

In het mkb (tot 200 medewerkers) neemt het aantal ziektegevallen door psychische klachten al enkele jaren toe. Uit onderzoek van ArboNed over het eerste half jaar van 2018 blijkt dat langdurige uitval (langer dan 6 weken) in het mkb in 34 procent van de gevallen daaraan toe te schrijven is. In 2016 was dat 30 procent en in 2017 33 procent. Bij werknemers die verzuimen met psychische klachten duurt het ook steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn: in de eerste helft van 2018 gemiddeld 220 dagen. In 2016 was dat 167 dagen en in 2017 197 dagen.

In coronatijd kunnen werknemers het extra zwaar hebben. Met name psychisch kwetsbare werknemers, maar ook werknemers die niet eerder psychische problemen ervoeren, kunnen juist in de onzekere coronatijd klachten ontwikkelen.

Er is geen reden om aan te nemen dat de uitvaartzorg wezenlijk afwijkt van het landelijke beeld.

Stressgerelateerd verzuim

Nog even terug naar het onderzoek van ArboNed. De stijging in het verzuim met psychische klachten wordt met name veroorzaakt door stressgerelateerd verzuim. Stressgerelateerd verzuim zorgde in de eerste helft van 2018 voor 25 procent van het langdurend verzuim. Van de medewerkers met een burn-out, is 25 procent na 340 dagen nog niet hersteld.

Herkent u dit beeld van uw medewerkers in de uitvaartzorg? Zoveel dagen verzuim brengt hoge kosten met zich mee. Er is dus alle reden om oog te hebben voor werkstress, daar maatregelen tegen te treffen en een werkomgeving te creëren waarin werkstress goed bespreekbaar is.

20181120 Bgnu Arbo Ned Infographic Werkstress 2018

(Infographic: ArboNed)

MKB-Nederland (waar BGNU bij is aangesloten) en ArboNed trekken samen op om mkb-ondernemers te ondersteunen bij het verlagen en voorkomen van verzuim door stress. Dat doen ze onder meer met praktische tips, een toolkit en regionale kennissessies

Ook AWVN biedt werkgevers handvatten om ziekteverzuim door psychische klachten bij medewerkers te verminderen of zelfs te voorkomen. Op de website over preventie van uitval bij psychische klachten wordt bovendien stilgestaan bij de impact die de coronapandemie kan hebben. De website beschrijft welke rol de directie, leidinggevenden en collega's kunnen hebben bij het signaleren en het bespreekbaar maken van psychische klachten op de werkvloer, om zo uitval zo veel mogelijk te voorkomen.

Werkstress staat niet op zich

20181120 Bgnu Werkstress En Ziekteverzuim Combinatie Van Oorzaken

Verzuim door een burn-out is zelden uitsluitend werk gerelateerd. Vaak is het een gevolg van een combinatie van factoren: werk, privé en persoonlijk. Maar het laat onverlet dat werken in de uitvaartzorg een bron van stress kan zijn: beschikbaarheidsdiensten, tijdsdruk, werken met emotionele nabestaanden.

De grootste groep met werkstressklachten wordt gevormd door werknemers tussen de 25 en 35 jaar. Een leeftijd waarin er doorgaans veel veranderd in de werk- en in de privésituatie.

Meer steun in plaats van minder werk

De stress die werknemers ervaren wordt vaak niet veroorzaakt door de hoeveelheid werk, maar door de ontwikkelingen en onzekerheden die zij doormaken. Hun werkstress kan doeltreffend aangepakt worden door meer steun en ruimte te bieden. Als een medewerker ervaart dat de leidinggevende zijn situatie begrijpt en hij de ruimte krijgt om bijvoorbeeld (tijdelijk) met werktijden te schuiven, dan kan de werknemer inzetbaar blijven. Tijdens een van de BGNU-workshop DI vertelde Alwin van Drongelen dat verwachtingsmanagement zeer belangrijk is. Als een medewerker grotendeels weet hoe de werkweek eruit gaat zien, kan hij beter zijn werk afstemmen op zijn thuissituatie en dat geeft hem rust. 

Steun en vertrouwen van leidinggevende

20210226 BGNU Werkstress en ziekteverzuim rol leidinggevende

Leidinggevenden die herkennen welke competenties van medewerkers versterkt moeten worden, die medewerkers de voor hen juiste regelruimte bieden en die waardering en erkenning tonen, zijn erg belangrijk bij het voorkomen van werkstress. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun talenten en vaardigheden tot bloei kunnen komen en dat hun inzet wordt gewaardeerd en erkend, zitten zij beter in hun vel. Wanneer de medewerker daarnaast voldoende invloed heeft op zijn eigen agenda, zijn drie belangrijke oorzaken van werkstress weggenomen.

Leidinggevenden kunnen getraind worden om tekorten in hulp, regelruimte of competenties te herkennen. En zo een waardevolle spil te vormen in het voorkomen van werkstress en uitval in de uitvaartzorg.

Gerelateerde items

ArboNed: dienstverlening voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor BGNU-leden

  • Datum: 08-03-2018
  • Omschrijving: BGNU-leden profiteren met korting van de mogelijkheden die ArboNed biedt om werknemers maximaal inzetbaar te krijgen en houden.

Tweede workshop duurzame inzetbaarheid Gezondheid

Lees artikel
  • Datum: 10-02-2017
  • Omschrijving: Goede roosters kunnen ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen meer tevreden zijn, maar ook dat ze langer en gezonder kunnen doorwerken.

Mentaal sterk en presteren

Downloaden
  • Datum: 06-06-2017
  • Omschrijving: Minder stress ervaren, hoe doe je dat? Deze infographic van Zilveren Kruis geeft handvatten en helpt die bespreekbaar maken op de werkvloer.
    Stress kan leiden tot slaapproblemen en burn-out, met alle gevolgen van dien. Door deze infographic te printen op A2- of A3-formaat en bijvoorbeeld naast het koffieapparaat op te hangen, kunt u op een eenvoudige manier de omgang met stress bespreekbaar maken.

Pesten aanpakken

Lees artikel
  • Datum: 30-07-2018
  • Omschrijving: Arboportaal biedt informatie over pesten op het werk. Werkgevers kunnen die gebruiken om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.