MDIEU: Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

De Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche zet zich in voor duurzame inzetbaarheid en onderzoekt of de uitvaartsector gebruik kan maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Hieronder vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen rond de MDIEU-regeling.

Het Cao Fonds Uitvaartbranche bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbonden (CNV Vakmensen, FNV en De Unie) en de werkgeversorganisaties (BGNU, WVNC en Nardus) die bij de cao Uitvaartbranche betrokken zijn. Het Cao Fonds handelt in opdracht van deze partijen die de cao-uitvaartbranche afspreken.  

Het Cao Fonds heeft een eigen website: Uitvaartwerk.nl.

In de cao Uitvaartbranche zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Nodig, want veel werkers in de uitvaartzorg willen hun werk lang blijven doen, maar werk in de uitvaartzorg is zwaar.

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche zet zich in om werkgevers te ondersteunen om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen voor activiteiten op dat gebied subsidie aanvragen bij het Cao Fonds. Meer informatie daarover leest u op de website van het Cao Fonds.

Werkgevers die gebonden zijn aan de cao Uitvaartbranche dragen een premie af aan het Cao Fonds. Deze premieafdracht start in 2021 en bedraagt dan 0,2 procent van de brutoloonsom.

Daarnaast probeert het Cao Fonds gebruikt te maken van subsidies, zoals MDIEU. Voor deze subsidieregeling is meefinanciering door de sector - in dit geval door de Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche - een voorwaarde. 

MDIEU, staat voor Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Het is een subsidieregeling die voortkomt uit het Pensioenakkoord. Met deze regeling ondersteunt de overheid sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid en maakt daarnaast eerder uittreden - als het werk te zwaar is - iets gemakkelijker.

De regeling biedt subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die hun werk niet volhouden tot de AOW-leeftijd (de zogenoemde RVU’s), en biedt mogelijkheden voor subsidie van activiteiten die erop gericht zijn dat mensen werk tot de AOW-leeftijd wel volhouden.

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren. De Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche doet dat voor de uitvaartbranche. Meefinanciering door de branche is een voorwaarde voor de toekenning van subsidie vanuit de MDIEU-regeling.

Als eerste moet er een sectoranalyse gedaan worden. Daarvoor kan vanaf 1 februari 2021 een vaste subsidie van 20.000 euro worden aangevraagd. De Stichting Cao Fonds laat deze sectoranalyse voor de uitvaartbranche uitvoeren. Het fonds wordt hierbij begeleid door een specialist van AWVN en een adviseur gelieerd aan het CNV; beiden deel uitmakend van het samenwerkings­verband SPDI: Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid (AWVN, CNV en FNV). De werkgeversverenigingen BGNU, WVNC en Nardus hebben hun leden gevraagd de gegevens die daarvoor nodig zijn aan te leveren.

Vanaf 1 juni 2021 kan - als de sectoranalyse aangeeft dat de uitvaartbranche daarvoor in aanmerking komt - de Stichting Cao Fonds subsidie aanvragen voor een activiteitenplan met een looptijd van twee jaar.

De MDIEU-regeling loopt tot en met 2025 en kent diverse aanvraagtijdvakken. In totaal is een miljard euro beschikbaar.

Meer informatie:

De Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche heeft AWVN-gevraagd om de sectoranalyse voor de uitvaartbranche uit te voeren. Voor de sectoranalyse heeft AWVN inzicht nodig in de personele samenstelling van de branche.

De sectoranalyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, in de uitvaartbranche. De sectoranalyse kijkt ten minste 5 jaar vooruit en geeft een onderbouwing van de omvang en samenstelling van het aantal werkenden in de sector, het aandeel kleine ondernemingen in de sector en een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Extra geld dat besteed kan worden aan duurzame inzetbaarheid! Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp in de uitvaartbranche.

Veel werkers in de uitvaartbranche zijn erg betrokken bij hun werk en willen dat tot op hoge leeftijd blijven doen. Maar het werk is vaak fysiek zwaar en vraagt heel veel flexibiliteit van de werkers. Het is daarom belangrijk om aandacht te blijven geven aan de gezondheid van de medewerkers en te zorgen dat hun wensen en mogelijkheden blijven aansluiten bij wat het werk van hen vraagt.

Het Cao Fonds wordt met ingang van 2021 gevoed met 0,2 procent van de loonsom van de werkgevers in de branche (conform cao 2020-2022). Daaruit worden alle activiteiten ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers betaald. De MDIEU-subsidies kunnen een aanzienlijke verruiming van dat budget betekenen.

Ook maakt de MDIEU het mogelijk dat de regeling vervroegd uittreden (RVU, uitkeringen van werkgevers aan werknemers die hun werk niet volhouden tot de AOW-leeftijd) gedurende de subsidieperiode (2021 - 2025) niet met 52 procent belast wordt. 

Onder duurzame inzetbaarheid verstaat de MDIEU-regeling: “werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden, zodat zij betaald werk kunnen verrichten tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – binnen óf buiten de organisatie”.

De MDIEU biedt een subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie geldt ook voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven.

De MDIEU-regeling onderscheidt vier thema’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • Gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
  • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
  • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit werknemers bevorderen
  • Bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als regie op eigen loopbaan.

Meer informatie over activiteiten waarvoor MDIEU-subsidie kan worden aangevraagd leest u in de Menukaart Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden.