Aanpassingen loonaangifte per 1 januari 2022

Nieuwe rubrieken in de salarisadministratie zorgen voor meer duidelijkheid bij het vaststellen van het voor een uitkering relevante inkomen.

Om te zorgen voor meer duidelijkheid bij het vaststellen van het inkomen dat relevant is voor de hoogte van een uitkering, verdwijnen per 1 januari 2022 de rubrieken ‘opgegebouwd recht extra periode salaris’ en ‘extra periode salaris’ uit de loonaangifte en polisadministratie. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe rubrieken: ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘opname arbeidsvoorwaardenbedrag’.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Het oogt als een scrabblewoord, maar met arbeidsvoorwaardenbedragen worden de door de werkgever aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddelen bedoeld.

Het was gebruikelijk dat werkgevers dergelijke gelden - zoals bijvoorbeeld voor vakantiebijslag en een eindejaarsuitkering - apart reserveerden en op vaste momenten uitkeerden aan werknemers. Maar steeds vaker worden afspraken gemaakt over een individueel keuzebudget (IKB) waar zulke loonbestanddelen onderdeel van zijn. Werknemers bouwen dan periodiek een deel van hun loon op in hun keuzebudget en kiezen zelf wanneer het wordt uitbetaald, of wanneer het wordt besteed aan fiscaal vrijgestelde of niet belaste doelen (zoals een opleiding, een fiets van de zaak of vrije tijd).

Wisselende hoogte uitkeringen, door onregelmatige opname uit keuzebudget

20210812 BGNU Aanpassingen loonaangifte per 1 januari 2022 Wisselende uitkeringen door opname keuzebudget

De momenten van opname uit het keuzebudget zijn dus onregelmatig over het jaar verspreid. In de loonaangifte en in de polisadministratie is momenteel geen aparte rubriek voor de opbouw van of de opname uit een keuzebudget opgenomen. Dit leidt ertoe dat het door het UWV vastgestelde dagloon - afhankelijk van de keuze van opname door de werknemer ten opzichte van de opbouw - soms lager, soms hoger uitvalt. Bij inkomstenverrekening met uitkeringen, kunnen ongelijkmatige opnames uit het keuzebudget leiden tot van maand tot maand wisselende bedragen die met uitkeringen worden verrekend en dus tot wisselingen in de hoogte van de uitkeringen.

Eigen rubrieken voor opbouw en opname uit keuzebudget

Om dit probleem te ondervangen is besloten om per 1 januari 2022 te werken met twee nieuwe rubrieken voor de loonaangifte en polisadministratie: ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. Deze rubrieken vervangen de huidige rubrieken ‘opgebouwd recht extra periode salaris’ en ‘extra periode salaris’.

Brede rubrieken

De nieuwe rubrieken zijn breder dan de huidige. Zo valt de opbouw van loonbestanddelen in het keuzebudget binnen de rubriek ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’, maar ook loonbestanddelen die nu onder ‘extra periode salaris’ vallen, zoals een eindejaarsuitkering. Ook daarbij gaat het immers om bedragen die worden opgebouwd om op een later moment te worden uitbetaald en die in die zin dus niet te onderscheiden zijn van ‘keuzebudgetten’.

Onder de rubriek ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ valt het “aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat in een aangiftetijdvak wordt opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 Wfsv of bij de werknemer te belasten loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964”.

Rubrieken vakantiebijslag blijven bestaan

20210812 BGNU Aanpassingen loonaangifte per 1 januari 2022 Rubrieken vakantiebijslag blijven bestaan

“Niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag” impliceert al dat vakantiebijslag niet onder de nieuwe rubrieken valt. Dat klopt. De rubrieken ‘opgebouwd recht vakantiebijslag’ respectievelijk ‘vakantiebijslag’ blijven bestaan en wijzigen niet. Ze hebben echter alleen betrekking op een zelfstandig recht op vakantiebijslag. Als het recht op vakantiebijslag een deel is van een keuzebudget, moeten de opgebouwde en opgenomen bedragen in de nieuwe rubrieken verwerkt worden.

Meer informatie over de nieuwe rubrieken voor de loonaangifte en polisadministratie en de gevolgen voor dagloon en uitkeringen leest u op de website van AWVN.

Gerelateerde items

Cao Uitvaartbranche 2020 - 2022

Lees artikel
  • Datum: 18-05-2020
  • Omschrijving: Download bij BGNU de cao uitvaartbranche 2020-2022. Informatie over arbeidsvoorwaarden in de uitvaartbranche vindt u op Uitvaartwerk.nl.

Uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Lees artikel
  • Datum: 12-11-2018
  • Omschrijving: De nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).
    De uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV-uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus 2018 op onderdelen aangepast.

Wet arbeidsmarkt in balans: eisen t.a.v. lage WW-premie

Lees artikel
  • Datum: 31-01-2020
  • Omschrijving: De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kent een hoge en een lage WW-premie. Wanneer mag de lage WW-premie gehanteerd worden?

Maatregelen t.a.v. werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  • Datum: 09-09-2018
  • Omschrijving: Medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd halen willen misschien niet (helemaal) stoppen met werken. Welke mogelijkheden zijn er dan?