Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering versterkt de positie van kleine mkb-ondernemingen bij het afsluiten van een lening. Met de Gedragscode worden banken een meer voorspelbare en betrouwbare partner voor kleine mkb’ers tijdens oriëntatie, aanvraag en looptijd van een lening.

Bijzondere positie kleine MKB-ers

Kleinere mkb’ers zijn een bijzondere groep: zij genieten niet de bescherming die consumenten genieten, maar hebben ook niet de kennis in huis die grotere bedrijven wel hebben. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering doet recht aan die bijzondere positie en zorgt ervoor dat banken voor kleine mkb’ers een meer voorspelbare en betrouwbare partner zijn tijdens oriëntatie, aanvraag en looptijd van een lening.  

Meer informatie

20180726 Bgnu Gedragscode Kleinzakelijke Financiering 01

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering geldt voor financieringen (geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf 1 juli 2018 worden aangevraagd. De Gedragscode verplicht banken mkb’ers evenwichtig te informeren tijdens het gehele traject van een lening. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Uitleg over de afwijzing van een kredietvraag;
  • Informatie over tussentijdse veranderingen en eventuele renteherzieningen;
  • Uitleg over mogelijkheden om vervroegd af te lossen.

In voorkomende gevallen kunnen banken, als zij toegevoegde waarde zien voor de mkb’er, doorverwijzen naar alternatieve financiers.

Klachten

Alle banken hebben klachtenprocedures die erop gericht zijn om een klacht naar tevredenheid af te handelen. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering beschrijft wat een mkb'er mag verwachten van de bank als hij een klacht indient. Zo is er onder andere informatie over de termijnen van afhandeling van een klacht in de Gedragscode opgenomen.

Als de bank de klacht niet naar tevredenheid afhandelt, dan geeft de Gedragscode mkb'ers de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Kifid voor kleinere ondernemers

De procedure van het Kifid is laagdrempelig en de kosten zijn beperkt. Op die manier hoopt de regeling een alternatief voor een gang naar de rechter te zijn. Dat is voor een kleinere ondernemer duur, kost veel tijd en er moet een advocaat bij ingeschakeld worden.

De geschillenregeling van het Kifid staat open voor mkb'ers met een omzet die niet hoger is dan vijf miljoen euro per jaar. 

Kosten en baten

Het Kifid vraagt een eigen bijdrage van 250 euro en als de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro. Het Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer; de bank zal die uitspraak ongeacht de uitkomst opvolgen. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Soort klachten

20180726 Bgnu Gedragscode Kleinzakelijke Financiering 02

Het Kifid behandelt verschillende soorten klachten over zakelijk krediet. Bijvoorbeeld geschillen over:

  • de wijziging van het rentetarief;
  • het opzeggen of opeisen van krediet;
  • het vervroegd aflossen van krediet.

Het Kifid behandelt geen klachten over een afwijzing van een kredietaanvraag; het staat banken vrij om een kredietverzoek te weigeren. Ook worden geen klachten behandeld over financiering die is aangevraagd voor 1 juli 2018.

Reglement

In het reglement voor Geschillenbeslechting Kleinzakelijke Financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Op de website van Kifid vindt u daarover meer informatie.

Gerelateerde items

Mkb'ers kunnen sneller betaald worden

  • Datum: 26-06-2017
  • Omschrijving: Afnemers betalen soms laat. Daardoor komt soms de liquiditeit van mkb-bedrijven in gevaar. Lees hier hoe u beter betaalgedrag stimuleert.

Btw-teruggaaf en loonheffing

Lees artikel
  • Datum: 30-06-2017
  • Omschrijving: De Belastingdienst kan uw teruggaaf van btw verrekenen met uw loonheffing.