Cao Uitvaartbranche 2018 - 2020

De cao Uitvaartbranche wordt voor de looptijd 1 januari 2018 - 1 januari 2020 algemeen verbindend verklaard en is dan van toepassing op alle uitvaartondernemingen en crematoria en hun werknemers.

BGNU, Nardus en WVNC hebben in overleg met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket afgesproken. Hier leest u de gehele cao-tekst.  De belangrijkste nieuwe afspraken zijn:

Cao Uitvaartbranche tot 2020

De nieuwe afspraken voor de uitvaartbranche betreffen de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020. 

Loonsverhoging

De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de cao structureel met 4,4% verhoogd: per 1 mei 2018 met 2,2% en per 1 januari 2019 nogmaals met 2,2%. Hier vindt u de salarisschalen. 

Eenmalige uitkering

Naast de structurele loonsverhoging is er een eenmalige uitkering voor werknemers in de uitvaartbranche (inclusief oproepkrachten) van 0,75% in juni 2018. Hier leest u hoe deze eenmalige uitkering berekend wordt.  

Meer dan goed functioneren belonen

Het maximum van de loonschalen in de cao wordt verhoogd met 2,5%. Dit "bijzonder maximum" is alleen bedoeld voor die medewerkers die bovengemiddeld goed functioneren.

Duurzame inzetbaarheid

20181123 Bgnu Cao Uitvaartbranche Duurzame Inzetbaarheid

Gedurende de looptijd van de cao worden gezamenlijke workshops / inspiratiesessies voor werkgevers en werknemers over duurzame inzetbaarheid georganiseerd. De kosten daarvan komen voor rekening van de Stichting Cao Fonds. 

Daarnaast wordt 0,2% van de loonsom gereserveerd voor concrete instrumenten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Weekend

20181123 Bgnu Cao Uitvaartbranche Weekend

Werknemers werkzaam in de buitendienst verrichten per kalenderjaar op minimaal 26 weekenden geen werkzaamheden. Tot nu toe telden voor deze 26 weekenden zaterdag + zondag en zondag + maandag. Dit is aangepast. Artikel 3.4.b luidt nu: 

de werknemer zal per kalenderjaar minimaal 26 weekenden geen werkzaamheden verrichten; voor maximaal 13 van deze 26 weekenden geldt dat in plaats van zaterdag/zondag ook zondag/maandag als weekend telt.

Kortere opzegtermijn

De opzegtermijnen in de cao Uitvaartbranche waren twee maanden voor de werknemer en drie maanden voor de werkgever. Vanaf 1 juni 2018 wordt dat voor zowel de werknemer als voor de werkgever twee maanden.

Derde WW-jaar

20180508 Bgnu Cao Uitvaartbranche Stichting Paww

De maximale duur en opbouw voor de Werkloosheidswet (WW) en voor de loongerelateerde periode van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) werden per 1 januari 2016 beperkt. De maximale duur is teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 spraken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties af de versobering van die duur en opbouw via cao-afspraken te repareren. Om dat te faciliteren werd de ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW) in het leven geroepen.

De uitvaartbranche gaat deelnemen aan de Stichting PAWW. De kosten van de reparatie worden betaald door de werknemers, uit het brutoloon, en worden door werkgevers afgedragen aan het landelijk fonds. Indien een werknemer aan de voorwaarden voldoet kan hij in geval van werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na afloop van de wettelijke uitkering een aanvulling uit het fonds ontvangen. Deze reparatie treedt in werking met ingang van het eerste moment waarop dat praktisch en formeel mogelijk is.

En verder

 • Zijn er redactionele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid van de cao te verbeteren.
 • Wordt de website uitvaartwerk.nl weer ingezet om de bekendheid en naleving van de cao Uitvaartbranche te verbeteren.
 • Draagt uitvaartbranche waar mogelijk actief bij aan het scheppen van banen voor mensen met een beperking.


Individuele werkgevers mogen dan in positieve zin afwijken van de gemaakte cao-afspraken. Voorwaarde is dat dit gunstig moet zijn voor de werknemer. Bijvoorbeeld door een hoger salaris te bieden dan in de minimum-cao staat. Daarnaast kennen we standaard-cao’s. Daar mag niet in positieve, maar ook niet in negatieve zin worden afgeweken van de gemaakte afspraken. Nederland kent overwegend minimum-cao’s met ruimte voor betere arbeidsvoorwaarden bij individuele werkgevers.

Over het algemeen worden in Nederland bepaalde afspraken in cao’s algemeen verbindend verklaard. Hiermee is voor de hele bedrijfstak of branche duidelijk welke afspraken gelden. Hiervan mag niet worden afgeweken. Voor de cao Uitvaartbranche 2018-2020 is algemeen verbindend verklaring aangevraagd. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt of afspraken algemeen verbindend worden verklaard. Het gaat altijd om bepaalde afspraken, de hele cao wordt niet algemeen verbindend verklaard. De minister kijkt hier vooral naar afspraken over duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Gerelateerde items

Eerste workshop duurzame inzetbaarheid

Lees artikel
 • Datum: 06-12-2016
 • Omschrijving: Dr. Jos Sanders (TNO) gaf de aftrap van een vijftal workshops 'duurzame Inzetbaarheid' die BGNU het komende jaar organiseert.

Tweede workshop duurzame inzetbaarheid Gezondheid

Lees artikel
 • Datum: 10-02-2017
 • Omschrijving: Goede roosters kunnen ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen meer tevreden zijn, maar ook dat ze langer en gezonder kunnen doorwerken.

3e workshop Duurzame inzetbaarheid Vitaal vakmanschap

Lees artikel
 • Datum: 22-05-2017
 • Omschrijving: Onder de bezielende leiding van Joep van den Eerenbeemt van TNO hebben BGNU-leden vitaal vakmanschap onder de loep genomen.

Workshop Duurzame inzetbaarheid; Talent managen

Lees artikel
 • Datum: 04-09-2017
 • Omschrijving: Op 13 september vindt de 4e workshop Duurzame Inzetbaarheid plaats.